30 oktober 2017

Verslag van de Rode Koffietafel over de favoriete onderwerpen van een verkiezingsprogramma

Ook al worden de raadsverkiezingen in de nieuwe gemeente West Betuwe pas een half jaar later gehouden dan in de rest van Nederland, toch dringt voor de politieke partijen in deze nieuwe gemeente de tijd.  Op korte termijn moet er een verkiezingsprogramma geschreven worden. Wat zouden voor jou de 3 belangrijkste onderwerpen zijn die daar in moeten komen? En waarom? En bij welke instanties of mensen moet een politieke partij te rade gaan voor het ophalen van ideeën? Hoe zou jij dat aanpakken? Daarover praatte de Rode Koffietafel op vrijdag 6 oktober. Zeven PvdA-leden en zes andere trouwe deelnemers leverden 3 wensen aan waarover vervolgens intens werd gesproken. Hieronder de meest genoemde onderwerpen:

Communicatie

Hoe zorgt de gemeente er voor, dat kwetsbare mensen in verbinding blijven met hun buitenwereld? Dat zal niet alleen hulp aan huis zijn maar met name wordt ook vervoer genoemd. Hoe komt een 80-plusser bij de markt of in De Pluk? De meesten vinden dat er iets als de Klaartje-bus in Culemborg, de SWO-TO bus in Geldermalsen of het busje in Neerijnen moet komen. Dat moet de overheid initiëren als er geen particulier initiatief komt. De participatieladder zou aangeven, dat hulp allereerst van medeburgers moet komen, als dat niet lukt een organisatie en de gemeente als laatste vangnet. Toch wordt er door Tafelaars op gewezen, dat de voorkeur van afhankelijken zelf juist andersom is: liever van de gemeente of een organisatie afhankelijk dan van een naaste of omwonende.

Groen (landschap, duurzaam, openbaar groen)

In het debat wordt vooral over onderhoud in de openbare ruimte gesproken. Wat vinden burgers ‘schoon’? Een relatief begrip dus. De Tafelaars wensen meer straat-onderhoud, onderhoud van de riolering en onderhoud van laanbomen. De storm van vorige week blies veel dode takken er uit. En de toekomstplannen om grijze vuilniszakken te laten wegbrengen naar wijkpunten baren ook zorgen: hoe moet dat met 80-plussers? Openbare prullenbakken moeten vaker worden geleegd, vooral in de zomer. Is het een idee om mensen vanuit bijv. verenigingen of vanuit een uitkering in te zetten in onderhoud openbaar groen? Daar verzetten zich weer andere Tafelaars tegen, immers het verdringt betaalde arbeid. De grijze vuilniszakken worden niet meer opgehaald maar moeten worden weggebracht. Hoe gaat het dan met 80 plussers? Mensen inzetten om het openbaar groen schoon te houden? Of bijv. verenigingen, die daarmee wat inkomsten verwerven. Openbare prullenbakken legen. In de zomer vaker?

Duurzaamheid:

Opgemerkt wordt, dat 11Duurzaam alleen inwoners met WO of HBO bereikt. Hoe bereik je minder geschoolde bewoners? Hoe zorg je dat iedereen ook persoonlijk de doelstelling van ‘energieneutrale gemeente in 2025/2030’ bereikt? De gedachte wordt geopperd, dat de gemeente een contract kan aanbieden, dat je als bewoner van een huis 15 jaar lang een vaststaand bedrag betaalt ter hoogte van je huidige energierekening en dat de energie-isolatiemaatregelen door de wederpartij worden getroffen. De wederpartij verdient dan de kosten daarvan geleidelijk terug uit de besparingen op jouw energierekening.

Woningbouw:

Er is toch vooral een gebrek aan sociale huurwoningen. Woningbouwcorporatie moet ophouden met het verkopen van sociale huurwoningen. Moeten er ook sociale huurwoningen gebouwd worden in de kleine dorpen? Jongeren kunnen zo in hun eigen dorp blijven wonen. Maar kun je dan niet beter de ‘ wens achter de wens’ formuleren? Kun je de wens voor sociale woningbouw ombuigen naar ‘dorpen aantrekkelijk maken voor jonge mensen’ ?

Geconstateerd wordt, dat de Rode Koffietafel de volgende keer nog maar eens moet praten over het verkiezingsprogramma. Gezien de levendige discussie is dit onderwerp nog lang niet uitgeput.